اپیدیم

:: اپیدیماسپرم هاازلوله ی سمینی فربیضه هاواردلوله های پیچ خورده ی اپیدیدم(Epididymis)میشوند.

تقریبا20روزطول میکشدتااسپرم هاازطول6متری لوله های اپی دیدیم عبورکنند.

درطی این عبور،اسپرم هامتحرک میشوندوتوانایی بارورنمودن تخمک رابدست می آورند.

درطی انزال،اسپرم هاازاپی دیدیم به طرف مجاری دفران رانده میشوند.

این دومجرا(یکی ازهراپیدیم)ازکیسه ی بیضه خارج شده وازپشت،مثانه رادورزده وهرکدام بایک مجراازکیسه ی منی یکی شده ویک مجرای انزالی کوتاه راتشکیل میدهند.

مجاری انزالی به داخل پیشابراه باز میشوندکه هردودستگاه دفعی وتولیدمثلی به داخل آن میریزند.

پیشابراه ازداخل آلت تناسلی میگذردودرنوک آن به خارج بازمیشود.

کمپل جلد6

منبع : علمی-تفریحیاپیدیم
برچسب ها :

بیماری داسی شکل

:: بیماری داسی شکل

جایگزینی آمینواسیدوالین به جای گلوتامیک اسیددرمکان ویژه ای درساختارنخستین هموگلوبین ،prحمل کننده ی اکسیژن درگلبول های قرمزخونی،میتواندمنجرب به کم خونی داسی شکل(sickle-cell disease)شودکه یک ناهنجاری خونی ژننیکی است.

گلبول های قرمزافرادعادی دیسکی شکل هستندولی دربیماری داسی شکل،مولکول های غیرطبیعی هموگلوبین تمایل به بلوری شدن دارند

وبرخی ازسلولهاازشکل اصلی خودخارج شده وبه شکل داسی درمی آیند.

زندگی بیماران مبتلا به داسی شکل هنگامی به نقطه ی بحرانی میرسدکه سلولهای نامنظم مویرگ هاراه رگهای ریزوکوچک راببندند ودرگردش خون مختل ایجادکنند


کمپل جلداول

منبع : علمی-تفریحیبیماری داسی شکل
برچسب ها : داسی

pr

:: pr

چپرونین(prهای چپرون)مولکول های پروتئینی هستندکه به تاخوردن درست prهاکمک میکنند

چپرون هاساختمان پایانی یک پلی ببتیدراتعیین نمیکنند

اما کمک به درست تا شدن آنها میکنند

تاخوردگی اشتباه پلی پپتیدهامشکلات زیادی ازجمله بسیاری ازبیماری هامانند:

آلزایمر،پاکینسون(نوعی آلزایمرکه همراه لرزاست)وجنون گاوی

که باتجمع prهای بدتاشده ارتباط دارندایجادمیکنند

همچنین بدتاخوردگیprترانس تایرتین باعث بیماری انواع جنون سالخوردگی می باشدص96کمپل جلداول

منبع : علمی-تفریحیpr
برچسب ها :

DNA

:: DNA
آیاDNAازپدربزرگ یامادربزرگ ب کودک ب ارث میرسد؟
بایدبگم بله; DNAتنهامولکولی است ک میتواندموادوراثتی یاهمان ژن هارادرخودذخیره کندوبه نسل های بعدمنتقل کند
DNAمیتواندتاهفت نسل منتقل شودحتی ممکن است این ویژگی هادروالدین دیده نشودامادرکروموزوم های جنسی این ویژگی هارادارندپس طبیعی ست ک والدینی ک چشمان رنگی ندارندفرزنددارای چشمان رنگی باشدرنگی بودن چشمان اوممکن است درجدسوم اووجودداشته باشد


منبع : علمی-تفریحیDNA
برچسب ها : چشمان ,چشمان رنگی

کروموزوم

:: کروموزوم

درزنجیره ی146آمینواسیدی.

انسان هاوگوریل هاتنهادر<1>آمینواسید

انسان هاوگیبون هاتنهادر<2>آمینواسید

انسان هاومیمون هادر<8>آمینواسید

باهم اختلاف دارند.

گونه های مرتبط بسیاردوردارای زنجیره هایی باهمانندی بسیارکم میباشند.

انسان هاوموش هادر27آمینواسید

وانسان هاوقورباغه هادر67آمینواسید

اختلاف دارند.

منبع:

کمپل جلداول

منبع : علمی-تفریحیکروموزوم
برچسب ها : انسان ,اختلاف دارند ,هاتنهادرآمینواسید انسان